Celem głównym projektu jest nawiązanie ścisłej współpracy na pograniczu polsko – słowackim z Klubem MHC Bardejov, w zakresie rozwijania talentów sportowych, kształtowania charakteru i osobowości dzieci i młodzieży.

Cele bezpośrednie to:

  • rozwój dobrosąsiedzkiej współpracy przygranicznej pomiędzy Szkołą w Libuszy i Klubem MHC Bardejov w aspekcie sportowym i wychowawczym, w tym również sportu stanowiącego alternatywę dla uzależnień; wymiana wiedzy, umiejętności i doświadczeń trenerów/instruktorów w zakresie sportu, zdrowia, profilaktyki uzależnień oraz współpracy polsko – słowackiej; wzmocnienie współpracy pomiędzy klubem a rodzicami.

Cele niniejszego projektu są zgodne z celami określonymi dla III Osi Priorytetowej tzn. „Nawiązanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych”, oraz „Tworzenie bazy dla kolejnych projektów w przyszłości”.

f t g