Streszczenie projektu

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

      Całkowita wartość projektu: 35 594,83 euro, w tym:

      - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 30 255,61 euro

      - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 3 559,48 euro

      - wkład własny: 1 779,74 euro

 

Wnioskodawca mikroprojektu:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Libuszy, Gimnazjum im. prof. A. Kosiby, Szkoła Podstawowa im. prof. A. Kosiby i Przedszkole im. prof. A. Kosiby

 Nazwa i miejsce realizacji mikroprojektu:

Piłka ręczna łączy nas – sport alternatywą dla uzależnień, Libusza, Biecz, Krynica Zdrój, Szczawnica, Krościenko, Zakopane.

 Opis mikroprojektu:

Cele mikroprojektu: Celem głównym projektu jest nawiązanie ścisłej współpracy na pograniczu polsko – słowackim z Klubem MHC Bardejov, w zakresie rozwijania talentów sportowych, kształtowania charakteru i osobowości dzieci i młodzieży. Cele bezpośrednie to: rozwój dobrosąsiedzkiej współpracy przygranicznej pomiędzy Szkołą w Libuszy i Klubem MHC Bardejov w aspekcie sportowym i wychowawczym, w tym również sportu stanowiącego alternatywę dla uzależnień; wymiana wiedzy, umiejętności i doświadczeń trenerów/instruktorów w zakresie sportu, zdrowia, profilaktyki uzależnień oraz współpracy polsko – słowackiej; wzmocnienie współpracy pomiędzy klubem a rodzicami. Cele niniejszego projektu są zgodne z celami określonymi dla III Osi Priorytetowej tzn. „Nawiązanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych”, oraz „Tworzenie bazy dla kolejnych projektów w przyszłości”.

 

Grupy docelowe: Grupami docelowymi projektu są uczniowie/zawodnicy, nauczyciele, trenerzy, instruktorzy oraz rodzice uczniów/zawodników. Z punktu widzenia projektu grupy docelowe można scharakteryzować w następujący sposób: Uczniowie/zawodnicy – różnice pomiędzy polskimi a słowackimi zawodnikami dotyczą generalnie stopnia zaangażowania się w sport. Wynikiem realizacji projektu będzie zwiększenie zainteresowania sportem przez zawodników poprzez aktywne jego uprawianie, jak również przez ukształtowanie w świadomości zawodników znaczenia i potrzeby jego uprawiania. Projekt ukazuje, że przez sport wykształcają się takie wartości jak: samodyscyplina, odpowiedzialność, wytrwałość, umiejętność pracy zespołowej, które są bardzo potrzebne w dorosłym życiu. Nauczyciele, trenerzy, instruktorzy polscy i słowaccy – poprzez organizację szkolenia zwiększą zakres swojej wiedzy i umiejętności co przyczyni się do podniesienia jakości procesu kształcenia i wychowania w pracy z młodzieżą. W ramach projektu powstanie możliwość skorzystania z doświadczeń słowackich. Rodzice polscy i słowaccy – dzięki włączeniu rodziców do działań na rzecz projektu zwiększy się efektywność pracy oraz będzie możliwa budowa trwałych relacji na linii klub – szkoła – rodzice – zawodnicy. Kolejnym aspektem na który należy zwrócić uwagę, jest fakt finansowania przez rodziców rozwoju sportowego swoich dzieci. Niestety nie wszystkich rodziców na to stać. Dzięki zakupionemu  w ramach projektu sprzętowi będzie możliwość wyrównania szans i stworzenia odpowiednich warunków rozwoju sportowego dla dzieci z rodzin ubogich.

Działania zaplanowane w ramach mikroprojektu: Polska: Zakup wyposażenia sportowego, przygotowanie i przeprowadzenie obozu szkoleniowego, przygotowanie i przeprowadzenie Turnieju o Puchar Euroregionu, kursokonferencja z zakresu teorii i metodyki nauczania piłki ręcznej dla nauczycieli, trenerów i instruktorów, przygotowanie i przeprowadzenie wycieczki po Euroregionie Tatry, Słowacja: Pomoc organizacyjna i merytoryczna w realizacji projektu, udział dzieci, młodzieży, trenerów, nauczycieli, rodziców w Turnieju o Puchar Euroregionu, kursokonferencji oraz w wycieczce po Euroregionie Tatry.

 

Oddziaływanie transgraniczne: wychowanie przez sport (kształtowanie właściwych postaw, zachowań, zdrowy tryb życia etc.); efektywniejszy proces szkolenia; wzrost wiedzy, umiejętności, doświadczenia w zakresie szkolenia sportowego; wymiana doświadczeń; wspólna integracja społeczna (niwelowanie barier); poszerzenie współpracy na przyszłość (wspólne wypracowane wnioski); wprowadzanie na zajęciach szkoleniowych elementów profilaktyki uzależnień (sport alternatywą dla uzależnień); podniesienie sprawności, umiejętności techniczno – taktycznych zawodników, rozwój talentów sportowych.

 

Nazwa i rola partnera transgranicznego:

 

MHC Bardejov, Mlynska 1, 085 01 Bardejov

Partner zobowiązał się do pomocy organizacyjnej i merytorycznej w realizacji projektu, oraz udziału dzieci, młodzieży, trenerów, nauczycieli, rodziców w realizacji projektu.

 

f t g